fbpx
logo amazing asia

"Amazing Asia"

ul. Inwalidów Wojennych 9

44-100 Gliwice

+48 32 307 17 15      +48 500 535 333

logo amazing asia

Amazing Asia

klauzula informacyjna rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), przekazuję Państwu informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. 


Administrator danych 
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej zwany Administratorem danych) jest 
1. Krystian Klottka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MGK Group Krystian Klottka, z siedzibą pod adresem ul. Jerzego Ziętka 12A/8, 44-196 Knurów, NIP: 9691503753, REGON: 243528891.


Dane kontaktowe Administratora danych 
Administrator danych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych, a więc we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następujący sposób: 
1.    listownie i osobiście pod adresem MGK Group Krystian Klottka Plac Inwalidów Wojennych 9, 44-100 Gliwice,
2.    e-mailowo przez adres: .


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach: 
1.    zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług oraz świadczenia tych usług zgodnie z umową – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b
RODO,
2.    wykonanie ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, między innymi wystawiania i przechowywania faktur i rachunków oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3.    dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług – podstawę  prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
4.    marketingu usług świadczonych przez Administratora danych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
5.    zapewnienia bezpieczeństwa mienia, zdrowia i życia Administratora danych, pracowników Administratora danych oraz innych osób korzystających z usług Administratora - dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 


Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane: 
1.    przez okres trwania umowy o świadczenie usług oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy – 3 lata od rozwiązania umowy, a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
2.    do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę.


Odbiorcy danych 
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym agentom, dostawcom usług IT oraz dostawcom usług prawno-finansowych oraz innym administratorom, np. liniom lotniczym. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. 


Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji 
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2.    prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
3.    prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
4.    prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
5.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
6.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
7.    prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.


25 maja 2018 roku w życie weszły przepisy zmieniające zasady przetwarzania danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych. Poniżej znajdą Państwo szczegóły dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych różnych podmiotów osób - naszych klientów, kontrahentów oraz kandydatów do pracy.